loading

Objednavatel služeb

Vystavovatel

Údaje do katalogu

Bezplatné zveřejnění údajů ve výstavním katalogu na internetu

Vystavovatel

Placené doplňující informace o Vaší firmě do výstavního katalogu - 1 řádek - 75 znaků - 350 Kč

zápis na internetu, zveřejnění údajů o firmě na informačních panelech, označení vystavovatelů, wi-fi připojení, každodenní úklid stánku, 2 vstupenky na raut s vystavovateli a hosty v hodnotě 800,- Kč, parkovací průkaz pro jedno vozidlo v areálu výstavište, odkaz na volné vstupenky na výstavu pro obchodní partnery a hosty. Faktura bude vystavena pořadatelem po obdržení závazné prihlášky. Za spoluvystavovatele se registrační poplatek nehradí.

Logo zašlete na e-mail: bujakova@inforpres.cz
Logo zašlete na e-mail: bujakova@inforpres.cz

Objednání volné plochy nebo stánku

Závazně objednáváme

A. VNITŘNÍ VOLNÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA

1 m2/2.290,- Kč, nad 100 m2/1.800,-Kč

Povinností vystavovatele je mít výstavní stánek. Každý vystavovatel, který si stavbu stánku zajišťuje vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační agentury, je povinen zaslat pořadateli k odsouhlasení návrh své expozice, nejpozději do 10.12.2022.

B. VENKOVNÍ VOLNÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA

1 m2/800,- Kč

VÝSTAVNÍ PLOCHA VČETNĚ VÝSTAVBY STÁNKU


Plocha: 4 m2
Cena: 15.900,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– koberec
– el .přípojku 230 V do 3 kW
– 2 x bodová světla

Plocha: 6 m2
Cena: 23.500,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– pult výška 110 (d100 x š50)
– koberec
– el. přípojku 230 V do 3 kW
– 3 x bodová světla

Plocha: 8 m2
Cena: 29.900,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– pult výška 110 (d100 x š50)
– koberec
– el. přípojku 230 V do 3 kW
– 4 x bodová světla
– zázemí, uzamykatelné dveře

Plocha: 9 m2
Cena: 32.900,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– pult výška 110 (d100 x š50)
– koberec
– el. přípojku 230 V do 3 kW
– 3 x bodová světla
– zázemí, uzamykatelné dveře

Plocha: 12 m2
Cena: 42.570,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– pult výška 110 (d100 x š50)
– koberec
– el. přípojku 230 V do 3 kW
– 4 x bodová světla
– zázemí, uzamykatelné dveře

Plocha: 20 m2
Cena: 53.200,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– koberec
– pult výška 110 (d100 x š50)
– el. přípojky 2x 230 V do 3 kW
– 5 x bodová světla
– zázemí 2×1 m, uzamykatelné dveře

Cena: individuální kalkulace na základě Vašich požadavků.

Minimální výstavní plocha 4 m2.


Doplňující požadavky na vybavení stánku

Doplňující požadavky k objednané volné ploše, anebo k dovybavení objednaného stánku

Cena je zobrazena pod každým polem

750,-Kč/m2
Individuální kalkulace na základě Vašeho požadavku
4.500,- Kč
5.000,- Kč
6.900,- Kč
7.500,- Kč
10.500,- Kč
1.200,- Kč
195,- Kč / ks
325,- Kč / ks
845,- Kč / ks
2.600,- Kč / ks
2.900,- Kč
845,- Kč
1.950,- Kč / ks
1.560,- Kč / ks
1.235,- Kč / ks
790,- Kč / ks
845,- Kč / ks
320,- Kč / ks
150,- Kč / m2
750,- Kč / ks
150,- Kč / m2
380,- Kč / ks
715,- Kč / ks
650,- Kč / ks
520,- Kč / ks
500,- Kč / ks
325,- Kč / ks
390,- Kč / ks
455,- Kč / ks
195,- Kč / ks
195,- Kč / ks
390,- Kč / ks
390,- Kč / ks
780,- Kč / ks
780,- Kč / ks
380,- Kč / ks
260,- Kč / ks
130,- Kč / ks
130,- Kč / ks
260,- Kč / ks
100,- Kč / ks
130,- Kč

Další objednané služby

Další služby

Téma přednášky:
Cena zahrnuje pronájem výstavního panelu a zásobníku na prospekty. Vystavovatel si na připravený panel sám realizuje grafiku.
Cena zahrnuje pronájem výstavního panelu a zásobníku na prospekty. Realizace grafiky pořadatelem z Vámi dodaných podkladů.
Cena zahrnuje pronájem 1m2 plochy, včetně koberce a výstavního panelu.
Pro dvě osoby vystavující firmy je vstup zahrnut v reg. poplatku. Pro další účastníky za úhradu á 400 Kč.

Závazné podmínky

Závazné podmínky pro účast na 28. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2023 Výstaviště Černá louka Ostrava 23. - 26. ledna 2023

Přihlášky zaslané pořadateli (Agentuře Inforpres, s.r.o.) jsou pro vystavovatele závazné. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodnovat. Vystavovatel je povinen uvést do závazné přihlášky všechny spoluvystavující firmy a bezpodmínečně dodržet oborové členění výstavy. Exponáty a propagační materiály, které neodpovídají oborovému členění anebo nebudou před zahájením výstavy dodatečně odsouhlašeny pořadatelem výstavy, budou z výstavy vyloučeny.
Pro montážní firmy a vystavovatele jsou závazné Technicko – bezpečnostní předpisy a Organizační pokyny k výstavě. V případě jejich nedodržení, nepovolí pořadatel provoz stánku. Nástěnné hydranty, požární hlásice, hasicí přístroje a jiné zařízení zajištující bezpečnost nesmějí být zastaveny. Zásahy do objektu jsou zakázány. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Vystavovatel jehož expozice přesahuje výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stěnou okolních stánků je povinen stěnu nad výšku 250 cm pojmout stavebně a gracky neutrálně (bez jakýchkoliv reklam).
Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici, nebo jinou objednanou prezentací. Není povolena distribuce letáků a propagačních materiálů mimo svůj stánek, anebo k tomu určenou a objednanou pozici. Pro předvádění výrobku ve výstavních objektech v chodu, je vystavovatel povinen se dohodnout s pořadatelem výstavy. V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (při montáži je možná práce pouze s ručním nářadím s funkčním odsáváním). Je zakázáno samovolně připojovat expozice na el. proud i vodu (napojení Vám zajistí pracovníci výstaviště) a používat textilní lepící pásky. Při lepení koberců je nutné používat pod oboustranně lepicí pásku, pásku papírovou.
Firmy jsou povinny po skončení výstavy předat očištenou a nepoškozenou výstavní plochu pořadateli. Každé poškození výstavní plochy, objektu, objednaného výstavního stánku, zařízení a vybavení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do puvodního stavu, nebo při poškození poskytnout penežitou úhradu. Není dovoleno jakékoliv zavěšování exponátu a poutačů na konstrukce haly.
Firmám, které mají objednaný přívod vody a odpadu, bude zprovozněn každý den výstavy od 10.00 hod. a uzavřen každý den výstavy v 18 hod, ve čtvrtek v 16 hod. Po dobu montáže nebude přívod vody a odpadu v provozu.
Vystavovatelé, kteří si zajištují výstavbu stánku sami, jsou povinni :
– zaslat pořadateli k odsouhlasení návrh své expozice, vystavovatel plne odpovídá za činnost realizační firmy (dodržování Technicko-bezpečnostních předpisů, Organizačních pokynů k výstavě a termínu montáže a demontáže)
– přívod elektro a vody je vystavovatel povinen objednat u pořadatele
– revizní zprávu elektro provede revizní technik Výstavište Ostrava ( cena je již zahrnuta v ceně el. přípojky)
– u patrových stánků a expozic vyšších než jsou 3 m je nutné předložit s projektem statický výpočet
– pro stavbu expozic mohou být použity pouze nehořlavé materiály, nebo materiály s nehořlavou úpravou
Po obdržení závazné prihlášky bude vystavovateli vystavena faktura za registrační poplatek, který je nutný uhradit do 10 dnu a je nevratný.
Na objednané služby a pronájem výstavních ploch bude vystavena faktura v měsíci listopadu. Vystavovatel je povinen provést její úhradu v předepsaném termínu. Při nesplnění této povinnosti má pořadatel právo stornovat vystavovateli účast na výstavě. Pořadatel může bez souhlasu vystavovatele rozhodnout o změně lokality stánku, o této skutečnosti vystavovatele ihned vyrozumí.
V případě epidemiologické covidové situace a na tu navazujících regulatorních opatřeních státních orgánů ČR a neumožnění konání výstavy ve stanoveném termínu se organizátor výstavy zavazuje vrátit uhrazenou zálohu za nájemné plochy v plné výši. Účtovány budou pouze prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s přímou přípravou již realizované expozice pořadatelem.
V případě zrušení účasti ze strany vystavovatele v termínu do 1.12. 2022 bude činit stornovací poplatek 50%, po tomto termínu bude činit stornovací poplatek 100 %.
Pořadatel nezodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození výstavních exponátu, vybavení a zařízení stánku, techniky pro zajištení chodu expozice, odložené věci na stánku bez ohledu na to, zda se odcizení,
zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení výstavy. Vystavovatel je povinen k tomuto účelu uzavřít pojištení.
V případě, že pořadatel nemůže v důsledku jím nezaviněných okolností ( vis maior – např. živelná pohroma, jiné epidemie mimo covid, úřední zákaz) zahájit a konat výstavu či zajistit smluvenou dobu trvání výstavy, nebo zajistit výstavu na celé smluvené výstavní ploše, sdělí tuto skutečnost ihned vystavovateli, kterému tímto nepřísluší nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatel je oprávněn použít již vystavovatelem uhrazenou platbu za výstavu na úhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou a organizací výstavy. Veškeré závazky pořadatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto případě zanikají.
Budování expozic a instalace exponátů:
20. 1. 2023 od 7.00 hod. do 18.00 hod.
21. 1. 2023 od 7.00 hod. do 18.00 hod.
22. 1. 2023 od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Demontáž expozic a odvoz exponátu:
26. 1. 2023 od 16.15 hod. do 24.00 hod.
27. 1. 2023 od 7.00 hod. do 13.00 hod.
Návoz a dovoz exponátu, montáž a demontáž stánku se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen ukončit instalaci expozice v termínu stanoveném pořadatelem. Není přípustné demontovat expozici a odvážet exponáty během konání výstavy.
Agentura Inforpres, s.r.o. zpracovává údaje vystavovatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6/9 ze dne 27.4.2016 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR. Agentura Inforpres, s.r.o. je oprávněna ke zpracování, uložení a bezpečnému uchování osobních údajů získaných od vystavovatele za účelem řádného zajištění výstavy, které se vystavovatel účastní, k čemuž mu vystavovatel uděluje souhlas.
reCAPTCHA is required.