Závazné podmínky pro účast na 27. ročníku mezinárodní  výstavy INFOTHERMA 2020

Přihlášky zaslané pořadateli (Agentuře Inforpres, s.r.o.) jsou pro vystavovatele závazné.

Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

Vystavovatel je povinen uvést do závazné přihlášky všechny spoluvystavující firmy, vyplnit přehled exponátů vystavovaných ve své expozici a bezpodmínečně dodržet oborové členění výstavy. Exponáty a propagační materiály, které neodpovídají oborovému členění, anebo nebudou před zahájením výstavy dodatečně odsouhlaseny pořadatelem výstavy, budou z výstavy vyloučeny.

Pro montážní firmy a vystavovatele jsou závazné Technicko-bezpečnostní předpisy a Organizační pokyny k výstavě. V případě jejich nedodržení nepovolí pořadatel provoz stánku. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiné zařízení zajišťující bezpečnost, nesmějí být zastavěny. Zásahy do objektu jsou zakázány. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice.

Vystavovatel, jehož expozice přesahuje výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stěnou okolních stánku, je povinen stěnu nad výšku 250 cm pojmout stavebně a graficky neutrálně (bez jakýchkoliv reklam).

Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici, nebo jinou objednanou prezentací. Není povolena distribuce letáků a propagačních materiálů mimo svůj stánek, anebo k tomu určenou a objednanou pozici.

Pro předvádění výrobků ve výstavních objektech v chodu, je vystavovatel povinen se dohodnout s pořadatelem výstavy.

V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (při montáži je možná práce pouze s ručním nářadím s funkčním odsáváním). Je zakázáno samovolně připojovat expozice na el. proud i vodu (napojení Vám zajistí pracovníci Výstaviště) a používat textilní lepící pásky. Při lepení koberců je nutné používat pod oboustranně lepicí pásku, pásku papírovou. Firmy jsou povinny po skončení výstavy předat očištěnou a nepoškozenou výstavní plochu pořadateli. Každé poškození výstavní plochy, objektu, objednaného výstavního stánku, zařízení a vybavení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu, nebo při poškození poskytnout peněžitou úhradu.

Není dovoleno jakékoliv zavěšování exponátů a poutačů na konstrukce haly.

Firmám, které mají objednaný přívod vody a odpadu, bude zprovozněn každý den výstavy od 9:00 hod. a uzavřen každý den výstavy v 18:00 hod. Po dobu montáže nebude přívod vody a odpadu v provozu.

Vystavovatelé, kteří si zajišťují výstavbu stánku sami, jsou povinni :
– zaslat pořadateli k odsouhlasení návrh své expozice, vystavovatel plně odpovídá za činnost realizační firmy (dodržování Technicko – bezpečnostních předpisů, Organizačních pokynů k výstavě a termínů montáže a demontáže)
– přívod elektro a vody je vystavovatel povinen objednat u pořadatele
– revizní zprávu elektro provede revizní technik Výstaviště Černá louka Ostrava (cena je již zahrnuta v ceně el. přípojky)
– u patrových stánků a expozic vyšších než jsou 3 m je nutné předložit s projektem statický výpočet
– pro stavbu expozic mohou být použity pouze nehořlavé materiály, nebo materiály s nehořlavou úpravou

Po obdržení závazné přihlášky bude vystavovateli určena výstavní plocha a vystavena faktura na objednané služby a pronájem výstavních ploch. Vystavovatel je povinen provést její úhradu v předepsaném termínu. Při nesplnění této povinnosti má pořadatel právo stornovat vystavovateli účast na výstavě. V případě zrušení účasti ze strany vystavovatele v termínu do 1. 12. 2019 bude činit stornovací poplatek 50%, po tomto termínu bude činit stornovací poplatek 100 %.

Pořadatel nezodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakéhokoliv poškození výstavních exponátů, vybavení a zařízení stánků, techniky pro zajištění chodu expozice, odložené věci na stánku bez ohledu na to, zda se odcizení, zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení výstavy. Vystavovatel k tomuto účelu je povinen uzavřít pojištění.

V případě, že pořadatel nemůže v důsledku jim nezaviněných okolností („viz.maior“ – např. živelná pohroma, epidemie, úřední zákaz) zahájit výstavu či zajistit smluvenou dobu trvání výstavy, nebo zajistit výstavu na celé smluvené výstavní ploše, sdělí tuto skutečnost ihned vystavovateli, kterému tímto nepřísluší nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatel je oprávněn použít již vystavovatelem uhrazenou platbu za výstavu na úhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou a organizací výstavy. Veškeré závazky pořadatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto případě zanikají.

Budování expozic a instalace exponátů

17.1.2020      od 7:00 hod. do 18:00 hod.
18.1.2020      od 7:00 hod. do 18:00 hod.
19.1.2020      od 7:00 hod. do 18:00 hod.

 

Demontáž expozic a odvoz exponátů

23.1.2020  18:15 – 24:00 hod.
24.1.2020    7:00 – 13:00 hod.

Návoz a dovoz exponátů, montáž a demontáž stánků se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen ukončit instalaci expozice v termínu stanoveném pořadatelem. Není přípustné demontovat expozici a odvážet exponáty během konání výstavy.