loading

Exponáty a propagační materiály, které neodpovídají oborovému členění anebo nebudou před zahájením výstavy dodatečně odsouhlaseny pořadatelem výstavy, budou z výstavy vyloučeny.

Pro montážní firmy a vystavovatele jsou závazné Technicko – bezpečnostní předpisy a Organizační pokyny k výstavě. V případě jejich nedodržení, nepovolí pořadatel provoz stánku. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiné zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být zastavěny. Zásahy do objektu jsou zakázány. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Vystavovatel jehož expozice přesahuje výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stěnou okolních stánků je povinen stěnu nad výšku 250 cm pojmout stavebně a graficky neutrálně (bez jakýchkoliv reklam).

Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici, nebo jinou objednanou prezentací. Není povolena distribuce letáků a propagačních materiálů mimo svůj stánek, anebo k tomu určenou a objednanou pozici. Pro předvádění výrobků ve výstavních objektech v chodu, je vystavovatel povinen se dohodnout s pořadatelem výstavy.

V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (při montáži je možná práce pouze s ručním nářadím s funkčním odsáváním). Je zakázáno samovolně připojovat expozice na el. proud i vodu (napojení Vám zajistí pracovníci výstaviště) a používat textilní lepící pásky. Při lepení koberců je nutné používat pod oboustranně lepicí pásku, pásku papírovou. Firmy jsou povinny po skončení výstavy předat očištěnou a nepoškozenou výstavní plochu pořadateli. Každé poškození výstavní plochy, objektu, objednaného výstavního stánku, zařízení a vybavení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu, nebo při poškození poskytnout peněžitou úhradu. Není dovoleno jakékoliv zavěšování exponátů a poutačů na konstrukce haly.

Firmám, které mají objednaný přívod vody a odpadu, bude zprovozněn každý den výstavy od 9.00 hod. a uzavřen každý den výstavy v 18 hod, ve čtvrtek v 16 hod. Po dobu montáže nebude přívod vody a odpadu v provozu.

Vystavovatelé, kteří si zajišťují výstavbu stánku sami, jsou povinni : – zaslat pořadateli k odsouhlasení návrh své expozice, vystavovatel plně odpovídá za činnost realizační firmy (dodržování Technicko-bezpečnostních předpisů, Organizačních pokynů k výstavě a termínů montáže a demontáže) – přívod elektro a vody je vystavovatel povinen objednat u pořadatele – revizní zprávu elektro provede revizní technik Výstaviště Ostrava ( cena je již zahrnuta v ceně el. přípojky) – u patrových stánků a expozic vyšších než jsou 3 m je nutné předložit s projektem statický výpočet – pro stavbu expozic mohou být použity pouze nehořlavé materiály, nebo materiály s nehořlavou úpravou

Pořadatel nezodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození výstavních exponátů, vybavení a zařízení stánků, techniky pro zajištění chodu expozice, odložené věci na stánku bez ohledu na to, zda se odcizení, zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení výstavy. Vystavovatel je povinen k tomuto účelu uzavřít pojištění.

Budování expozic a instalace exponátů:
20. 1. 2023 od 7:00 hod. do 18:00 hod.
21. 1. 2023 od 7:00 hod. do 18:00 hod.
22. 1. 2023 od 7:00 hod. do 18:00 hod.
Demontáž expozic a odvoz exponátů:
26. 1. 2023 od 16:15 hod. do 24:00 hod.
27. 1. 2023 od 7:00 hod. do 13:00 hod.

Návoz a dovoz exponátů, montáž a demontáž stánků se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen ukončit instalaci expozice v termínu stanoveném pořadatelem. Není přípustné demontovat expozici a odvážet exponáty během konání výstavy.

Agentura Inforpres, s.r.o. zpracovává údaje vystavovatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6/9 ze dne 27.4.2016 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR. Agentura Inforpres, s.r.o. je oprávněna ke zpracování, uložení a bezpečnému uchování osobních údajů získaných od vystavovatele za účelem řádného zajištění výstavy, které se vystavovatel účastní, k čemuž mu vystavovatel uděluje souhlas.

 
9