loading

Objednavatel služeb

Vystavovatel

Údaje do katalogu

Bezplatné zveřejnění údajů ve výstavním katalogu na internetu

Vystavovatel

Placené doplňující informace o Vaší firmě do výstavního katalogu - 1 řádek - 75 znaků - 350 Kč

zápis na internetu, zveřejnění údajů o firmě na informačních panelech, označení vystavovatelů, wi-fi připojení, každodenní úklid stánku, 2 vstupenky na raut s vystavovateli a hosty v hodnotě 1200,- Kč, parkovací průkaz pro jedno vozidlo v areálu výstavište, odkaz na volné vstupenky na výstavu pro obchodní partnery a hosty. Faktura bude vystavena pořadatelem po obdržení závazné prihlášky. Registrační poplatek bude zahrnut do zálohové faktury, kterou vystaví pořadatel po obdržení závazné přihlášky. Za spoluvystavovatele se registrační poplatek nehradí.

Logo zašlete na e-mail: info@infotherma.cz
Logo zašlete na e-mail: info@infotherma.cz

Objednání volné plochy nebo stánku

Závazně objednáváme

A. VNITŘNÍ VOLNÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA

1 m2/2.290,- Kč, nad 100 m2/1.990,-Kč

Povinností vystavovatele je mít výstavní stánek. Každý vystavovatel, který si stavbu stánku zajišťuje vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační agentury, je povinen zaslat pořadateli k odsouhlasení návrh své expozice, nejpozději do 10.12.2023.

B. VENKOVNÍ VOLNÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA

1 m2/800,- Kč

VÝSTAVNÍ PLOCHA VČETNĚ VÝSTAVBY STÁNKU


Plocha: 4 m2
Cena: 15.900,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– koberec
– el .přípojku 230 V do 3 kW
– 2 x bodová světla

Plocha: 6 m2
Cena: 23.900,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– pult výška 110 (d100 x š50)
– koberec
– el. přípojku 230 V do 3 kW
– 3 x bodová světla

Plocha: 8 m2
Cena: 29.900,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– pult výška 110 (d100 x š50)
– koberec
– el. přípojku 230 V do 3 kW
– 4 x bodová světla
– zázemí 1x1m, uzamykatelné dveře

Plocha: 9 m2
Cena: 32.900,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– pult výška 110 (d100 x š50)
– koberec
– el. přípojku 230 V do 3 kW
– 3 x bodová světla
– zázemí 1x1m, uzamykatelné dveře

Plocha: 12 m2
Cena: 42.900,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– pult výška 110 (d100 x š50)
– koberec
– el. přípojku 230 V do 3 kW
– 4 x bodová světla
– zázemí 2x1m, uzamykatelné dveře


Plocha: 15 m2
Cena: 53.900,- Kč
Cena zahrnuje:
– stavbu stánku dle nákresu
– pronájem výstavní plochy
– límec včetně grafiky
– koberec
– pult výška 110 (d100 x š50)
– el. přípojky 2x 230 V do 3 kW
– 5 x bodová světla
– zázemí 2×1 m, uzamykatelné dveře

Cena: individuální kalkulace na základě Vašich požadavků.

Minimální výstavní plocha 4 m2.


Doplňující požadavky na vybavení stánku

Doplňující požadavky k objednané volné ploše, anebo k dovybavení objednaného stánku

Cena je zobrazena pod každým polem

790,-Kč/m2 podklady zašlete na e-mail: info@infotherma.cz
Individuální kalkulace na základě Vašeho požadavku
4.500,- Kč
5.000,- Kč
6.900,- Kč
7.500,- Kč
10.500,- Kč
1.200,- Kč
200,- Kč / ks
340,- Kč / ks
880,- Kč / ks
2.700,- Kč / ks
2.900,- Kč
880,- Kč
2.025,- Kč / ks
1.620,- Kč / ks
1.280,- Kč / ks
810,- Kč / ks
880,- Kč / ks
160,- Kč / m2
740,- Kč / ks
670,- Kč / ks
540,- Kč / ks
670,- Kč / ks
340,- Kč / ks
400,- Kč / ks
470,- Kč / ks
200,- Kč / ks
200,- Kč / ks
400,- Kč / ks
400,- Kč / ks
810,- Kč / ks
810,- Kč / ks
390,- Kč / ks
270,- Kč / ks
140,- Kč / ks
140,- Kč / ks
270,- Kč / ks
100,- Kč / ks
140,- Kč

Další objednané služby

Další služby

Název exponátu:
Téma přednášky:
Cena zahrnuje pronájem výstavního panelu a zásobníku na prospekty. Vystavovatel si na připravený panel sám realizuje grafiku.
Cena zahrnuje pronájem výstavního panelu a zásobníku na prospekty. Realizace grafiky pořadatelem z Vámi dodaných podkladů.
Cena zahrnuje pronájem 1m2 plochy, včetně koberce a výstavního panelu.
Pro dvě osoby vystavující firmy je vstup zahrnut v reg. poplatku. Pro další účastníky za úhradu á 600 Kč.

Závazné podmínky

Závazné podmínky pro účast na 29. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2024 Výstaviště Ostrava 22. - 25. 1. 2024

Přihlášky zaslané pořadateli (Agentuře Inforpres, s.r.o.) jsou pro vystavovatele závazné. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat. Vystavovatel je povinen uvést do závazné přihlášky všechny spoluvystavující rmy a bezpodmínečně dodržet oborové členění výstavy. Exponáty a propagační materiály, které neodpovídají oborovému členění anebo nebudou před zahájením výstavy dodatečně odsouhlaseny pořadatelem výstavy, budou z výstavy vyloučeny.

Pro montážní rmy a vystavovatele jsou závazné Technicko – bezpečnostní předpisy a Organizační pokyny k výstavě. V případě jejich nedodržení, nepovolí pořadatel provoz stánku. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiné zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být zastavěny. Zásahy do objektu jsou zakázány. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Vystavovatel jehož expozice přesahuje výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stěnou okolních stánků je povinen stěnu nad výšku 250 cm pojmout stavebně a gracky neutrálně (bez jakýchkoliv reklam).Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici, nebo jinou objednanou prezentací. Není povolena distribuce letáků a propagačních materiálů mimo svůj stánek, anebo k tomu určenou a objednanou pozici. Pro předvádění výrobků ve výstavních objektech v chodu, je vystavovatel povinen se dohodnout s pořadatelem výstavy. V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (při montáži je možná práce pouze s ručním nářadím s funkčním odsáváním). Je zakázáno samovolně připojovat expozice na el. proud i vodu (napojení Vám zajistí pracovníci výstaviště) a používat textilní lepící pásky. Při lepení koberců je nutné používat pod oboustranně lepicí pásku, pásku papírovou. Firmy jsou povinny po skončení výstavy předat očištěnou a nepoškozenou výstavní plochu pořadateli. Každé poškození výstavní plochy, objektu, objednaného výstavního stánku, zařízení a vybavení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu, nebo při poškození poskytnout peněžitou úhradu. Není dovoleno jakékoliv zavěšování exponátů a poutačů na konstrukce haly. Firmám, které mají objednaný přívod vody a odpadu, bude zprovozněn každý den výstavy od 9.00 hod. a uzavřen každý den výstavy v 18 hod, ve čtvrtek v 16 hod. Po dobu montáže nebude přívod vody a odpadu v provozu.

Vystavovatelé, kteří si zajišťují výstavbu stánku sami, jsou povinni :
– zaslat pořadateli k odsouhlasení návrh své expozice, vystavovatel plně odpovídá za činnost realizační rmy
(dodržování Technicko – bezpečnostních předpisů, Organizačních pokynů k výstavě a termínů montáže a demontáže)
– přívod elektro a vody je vystavovatel povinen objednat u pořadatele
– revizní zprávu elektro provede revizní technik Výstaviště Černá louka Ostrava. Cena je již zahrnuta v ceně el.přípojky
– u patrových stánků a expozic vyšších než jsou 3 m je nutné předložit s projektem statický výpočet
– pro stavbu expozic mohou být použity pouze nehořlavé materiály, nebo materiály s nehořlavou úpravou

Po obdržení závazné přihlášky bude vystavovateli vystavena zálohová faktura za objednané služby a pronájem výstavních ploch. Vystavovatel je povinen provést její úhradu v předepsaném termínu. Při nesplnění této povinnosti má pořadatel právo stornovat vystavovateli účast na výstavě. Pořadatel může bez souhlasu vystavovatele rozhodnout o změně lokality stánku, o této skutečnosti vystavovatele ihned vyrozumí.

V případě zrušení účasti ze strany vystavovatele v termínu do 1.11. 2023 bude činit stornovací poplatek 50%, po tomto termínu bude činit stornovací poplatek 100 %.

Pořadatel nezodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození výstavních exponátů, vybavení a zařízení stánků, techniky pro zajištění chodu expozice, odložené věci na stánku bez ohledu na to, zda se odcizení, zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení výstavy. Vystavovatel je povinen k tomuto účelu uzavřít pojištění.

V případě, že pořadatel nemůže v důsledku jím nezaviněných okolností ( vis maior – např. živelná pohroma, epidemie, úřední zákaz) zahájit a konat výstavu či zajistit smluvenou dobu trvání výstavy, nebo zajistit výstavu na celé smluvené výstavní ploše, sdělí tuto skuteč- nost ihned vystavovateli, kterému tímto nepřísluší nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatel je oprávněn použít již vystavovatelem uhrazenou platbu za výstavu na úhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou a organizací výstavy. Veškeré závazky pořadatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto případě zanikají.

Budování expozic a instalace exponátů:
19. 1. 2024 od 8.00 hod. do 18.00 hod.
20. 1. 2024 od 8.00 hod. do 18.00 hod.
21. 1. 2024 od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Demontáž expozic a odvoz exponátů:
25. 1. 2024 od 16.15 hod. do 24.00 hod.
26. 1. 2024 od 7.00 hod. do 13.00 hod.

Návoz a dovoz exponátů, montáž a demontáž stánků se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen ukončit instalaci expozice v termínu stanoveném pořadatelem. Není přípustné demontovat expozici a odvážet exponáty během konání výstavy.

Agentura Inforpres, s.r.o. zpracovává údaje vystavovatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6/9 ze dne 27.4.2016 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR. Agentura Inforpres, s.r.o. je oprávněna ke zpracování, uložení a bezpečnému uchování osobních údajů získaných od vystavovatele za účelem řádného zajištění výstavy, které se vystavovatel účastní, k čemuž mu vystavovatel uděluje souhlas.

Účastníci výstavy odesláním přhlášky potvrzují, že jsou řádně seznámení a souhlasí s výše uvedenými podmínkami.
reCAPTCHA is required.

Agentura INFORPRESS, s.r.o. Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek, DIČ: CZ26832721 IČO: 26832721. Vedení výstavy: e-mail: info@infotherma.cz tel.: 737 169 106