loading

Závazné podmínky pro účast na 30. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2025

Výstaviště Ostrava 20. – 23. 1. 2025
 
Exponáty a propagační materiály, které neodpovídají
oborovému členění nebo nebudou před zahájením výstavy dodatečně
odsouhlaseny pořadatelem výstavy, budou z výstavy vyloučeny.
 
Pro montážní firmy a vystavovatele jsou závazné
Technicko – bezpečnostní předpisy a Organizační pokyny k výstavě. V
případě jejich nedodržení, nepovolí pořadatel provoz stánku. Nástěnné
hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiné zařízení zajišťující
bezpečnost nesmějí být zastavěny. Zásahy do objektu jsou zakázány.
Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat
okolní expozice. Vystavovatel jehož expozice přesahuje výšku 250 cm a
sousedí se zadní nebo boční stěnou okolních stánků je povinen stěnu nad
výšku 250 cm pojmout stavebně a graficky neutrálně (bez jakýchkoliv
reklam).Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky a služby pouze
ve vlastní expozici, nebo jinou objednanou prezentací. Není povolena
distribuce letáků a propagačních materiálů mimo svůj stánek, anebo k
tomu určenou a objednanou pozici. Pro předvádění výrobků ve výstavních
objektech v chodu, je vystavovatel povinen se dohodnout s pořadatelem
výstavy. V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s
otevřeným ohněm (při montáži je možná práce pouze s ručním nářadím s
funkčním odsáváním). Je zakázáno samovolně připojovat expozice na el.
proud i vodu (napojení Vám zajistí pracovníci výstaviště). Je zakázáno
používat textilní lepící pásky. Při lepení koberců je nutné používat pod
oboustranně lepicí pásku, pásku papírovou. Firmy jsou povinny po
skončení výstavy předat očištěnou a nepoškozenou výstavní plochu
pořadateli. Každé poškození výstavní plochy, objektu, objednaného
výstavního stánku, zařízení a vybavení pořadatele je vystavovatel
povinen uvést do původního stavu, nebo při poškození poskytnout
peněžitou úhradu. Není dovoleno jakékoliv zavěšování exponátů a poutačů
na konstrukce haly. Firmám, které mají objednaný přívod vody a odpadu,
bude zprovozněn každý den výstavy od 9.00 hod. a uzavřen každý den
výstavy v 18 hod, ve čtvrtek v 16 hod. Po dobu montáže nebude přívod
vody a odpadu v provozu.
 
Vystavovatelé, kteří si zajišťují výstavbu stánku sami, jsou povinni :
 – zaslat pořadateli k odsouhlasení návrh své expozice, vystavovatel plně odpovídá za činnost realizační firmy
(dodržování Technicko – bezpečnostních předpisů, Organizačních pokynů k výstavě a termínů montáže a demontáže)
 – přívod elektro a vody je vystavovatel povinen objednat u pořadatele
 – revizní zprávu elektro provede revizní technik Výstaviště Černá louka Ostrava. Cena je již zahrnuta v ceně el.přípojky
– u patrových stánků a expozic vyšších než jsou 3 m je nutné předložit s projektem statický výpočet
– pro stavbu expozic mohou být použity pouze nehořlavé materiály, nebo materiály s nehořlavou úpravou
 
Po obdržení závazné přihlášky bude vystavovateli
vystavena zálohová faktura za objednané služby a pronájem výstavních
ploch. Vystavovatel je povinen provést její úhradu v předepsaném
termínu. Při nesplnění této povinnosti má pořadatel právo stornovat
vystavovateli účast na výstavě. Pořadatel může bez souhlasu
vystavovatele rozhodnout o změně lokality stánku, o této skutečnosti
vystavovatele ihned vyrozumí.
 
 V případě zrušení účasti ze strany
vystavovatele v termínu do 1.11. 2024 bude činit stornovací poplatek
50%, po tomto termínu bude činit stornovací poplatek 100 %.
 
Pořadatel nezodpovídá vystavovateli ani jeho
spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození výstavních
exponátů, vybavení a zařízení stánků, techniky pro zajištění chodu
expozice, odložené věci na stánku bez ohledu na to, zda se odcizení,
zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení
výstavy. Vystavovatel je povinen k tomuto účelu uzavřít pojištění.
 
V případě, že pořadatel nemůže v důsledku jím
nezaviněných okolností ( vis maior – např. živelná pohroma, epidemie,
úřední zákaz) zahájit a konat výstavu či zajistit smluvenou dobu trvání
výstavy, nebo zajistit výstavu na celé smluvené výstavní ploše, sdělí
tuto skutečnost ihned vystavovateli, kterému tímto nepřísluší nárok na
náhradu vzniklých škod. Pořadatel je oprávněn použít již vystavovatelem
uhrazenou platbu za výstavu na úhradu vynaložených nákladů spojených s
přípravou a organizací výstavy. Veškeré závazky pořadatele, které
vyplývají z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto
případě zanikají.
Budování expozic a instalace exponátů: 17. 1. 2025 od 8.00 hod. do 18.00 hod.
                                                                        18. 1. 2025 od 8.00 hod. do 18.00 hod.
                                                                        19. 1. 2025 od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Demontáž expozic a odvoz exponátů:    23. 1. 2025 od 16.15 hod. do 24.00 hod.
                                                                        24. 1. 2025 od 7.00 hod. do 13.00 hod.
Návoz a dovoz exponátů, montáž a demontáž stánků
se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen ukončit instalaci
expozice v termínu stanoveném pořadatelem. Není přípustné demontovat
expozici a odvážet exponáty během konání výstavy.
 
Agentura Inforpres, s.r.o. zpracovává údaje
vystavovatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/6/9 ze dne 27.4.2016 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
dále jen GDPR. Agentura Inforpres, s.r.o. je oprávněna ke zpracování,
uložení a bezpečnému uchování osobních údajů získaných od vystavovatele
za účelem řádného zajištění výstavy, které se vystavovatel účastní, k
čemuž mu vystavovatel uděluje souhlas. 
Účastníci výstavy odesláním prihlášky potvrzují, že jsou řádně seznámeni a souhlasí s výše uvedenými podmínkami.