loading

Pořadatel nezodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakéhokoliv poškození výstavních exponátů, vybavení a zařízení stánků, techniky pro zajištění chodu expozice, odložené věci na stánku bez ohledu na to, zda se odcizení, zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení výstavy. Vystavovatel k tomuto účelu je povinen uzavřít pojištění.

V případě, že pořadatel nemůže v důsledku jim nezaviněných okolností („viz.maior“ – např. živelná pohroma, epidemie, úřední zákaz) zahájit výstavu či zajistit smluvenou dobu trvání výstavy, nebo zajistit výstavu na celé smluvené výstavní ploše, sdělí tuto skutečnost ihned vystavovateli, kterému tímto nepřísluší nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatel je oprávněn použít již vystavovatelem uhrazenou platbu za výstavu na úhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou a organizací výstavy. Veškeré závazky pořadatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto případě zanikají.

Možnost pojištění: RADIM BULKO, DIS. 733 707 178   e-mail:bulko.profi@seznam.cz Prosíme firmy, které mají zájem o pojištění svých expozic, aby nás kontaktovali nejpozději týden před konáním výstavy.