loading
soutez1

SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE

PRAVIDLA SOUTĚŽE HISTORIE A BUDOUCNOST VYTÁPĚNÍ

Vyhlašovatelem fotografické soutěže je: AGENTURA INFORPRES, s.r.o.. Riegrova 857, 738 02 Frýdek-Místek, IČO 26832721 Termín konání a vyhodnocení fotografické soutěže: Fotografická soutěž se uskuteční v termínu od 1. 6. 2013 do 15. 12. 2013 na stránkách www.infotherma.cz/infotherma2014/soutez. Hodnocení soutěže se uskuteční 30.12.2013 vyhlašovatelem. Určení vítězných snímků provede hodnotící komise. Hodnotící komise bude složena z vyhlašovatele soutěže a vyhlašovatelem určených osob. Vyhlášení výsledků bude v rámci tiskové konference 13. ledna 2014 v Kongresovém centru na výstavišti Černá louka Ostrava. Vítězné soubory fotografií budou představeny na výstavě Infotherma 2014. Účastníci fotografické soutěže: Účastníkem fotografické soutěže se stane každá fyzická osoba, která do soutěže zašle digitální fotografii, nebo více digitálních fotografií zachycující historii vytápění a svou představu budoucnosti vytápění. Přihlášení do fotografické soutěže: V době trvání fotografické soutěže vloží účastník na web soutěže soubor fotografie, anebo fotografií s jejich názvy a osobní údaje (jméno, příjmení i kontaktní adresu – e-mail nebo telefonní číslo) a se souhlasem s pravidly se stává účastníkem fotografické soutěže Historie a budoucnost vytápění. Způsob zaslání soutěžních fotografií: Fotografie lze zasílat pouze digitálně vkládáním fotografií na webu soutěže Historie a budoucnost vytápění ve formátu JPG. Maximální velikost jedné fotografie je 10 MB. Účastník je povinen uvést názvy fotografií, své jméno, příjmení a kontaktní adresu (tel., e-mail.) U fotografií na stránkách soutěže budou zveřejněny soutěžní fotografie s jejich názvy. U vítězných fotografií zveřejněných na výstavě bude uvedeno i jméno a příjmení autora fotografií. Autor fotografií souhlasem s pravidly fotografické soutěže, dává souhlas ke zveřejnění fotografií na webu soutěže a na výstavě Infotherma. Téma fotografické soutěže: Soutěž je vyhlášena v rámci výstavy Infotherma 2014 zaměřené na vytápění, úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Fotografie musí obsahově korespondovat s tématem výstavy. Cílem soutěže je vyfotografovat kreativním, tvůrčím a originálním způsobem „Historii a budoucnost vytápění“. Do fotografické soutěže nebudou zařazeny fotografie, které: – nesouvisí s tématem této fotografické soutěže – mají neetický obsah – jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem – byly, dle informací dostupných organizátorovi fotografické soutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotografické soutěže – nevyhovují kvalitou nebo velikostí – obsahují jakékoliv reklamní nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy a texty z důvodu možného považování za reklamu) Další upozornění Vyhlašovatel nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Zasláním soutěžní fotografie účastník fotografické soutěže prohlašuje, že: – fotografie pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu – dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména k jejich vystavení na www.infotherma.cz, na výstavě Infotherma a v propagačních a jiných komunikačních materiálech k výstavě Infotherma bez omezení území, času a množství. – dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Svou registrací uděluje účastník fotografické soutěže vyhlašovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním účastníkem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení e-mailová adresa a telefonní čísla) ze strany vyhlašovatele v postavení správce osobních údajů, a to pro účely zveřejnění soutěžních fotografií, vyhlášení výherců nebo za účelem dalšího užití zaslaných fotografií i pro další marketingové účely. Současně uděluje vyhlašovateli svůj souhlas se zveřejněním těchto osobních údajů. Svou registrací v soutěži soutěžící potvrzuje, že výše uvedený souhlas uděluje dobrovolně. Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje může vyhlašovatel poskytnout osobám které pro vyhlašovatele zpracovávají osobní údaje nebo kterým vyhlašovatel udělí právo na další užití (podlicenci) zaslaných fotografií.

VLOŽIT SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFII

Nahrání soutěžní fotografie